சிவமயம்

அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்
கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய 

 

 

f

 

  !!! Click here Saiva Skills Assessment 2019 !!!

 

 

                                Primary objects of the Saiva Manram 

  • Provide a forum, place, premises and/or facilities for worship, prayer, teaching and other related religious and philosophical activities, based on the Saivaism and Tamil language.
  • Undertake the provision and continued operation and maintenance of a place of worship with Lord Murugan, the traditional God of Tamil – as the presiding Deity
  • Preserve and enhance the role of Tamil in the religious, philosophical, meditative and yogic activities.
  • Undertake other related activities, consistent with above objects.